BUREAUCRACY


23 officers of IRSSE placed in non-functional SA Grade
23 officers of IRSSE placed in non-functional SA Grade


In total, 23 officers of IRSSE have been placed in SA Grade on Non-Functional basis. The 23 names include: Suman Kumar Lal, Arjun Singh Tomar, Sumeet Hansrajani, Harsh Deep Srivastava, Jagdish Chandra Gupta, Ramkrishna, Janardan Singh, Dipu Shyam, Anil Kumar Haritima Jaipuriar, Manoj Kumar Gupta, Akhilesh Kumar Mishra, Neelabh Mahesh, Vivek Kumar, Kaushal Kumar, Rashmi Punj Maurya, M Koteswara Rao, Ranjan Kumar Bahera, Yashwant Singh, Praveen Kumar, Rahul Anand Hande, Anand Golhani and Y Ramesh Babu.Bureaucracy News