BUREAUCRACY


12 IAS officers elevated to Selection Grade in Tamil Nadu
12 IAS officers elevated to Selection Grade in Tamil Nadu


In total 12 IAS officers have been elevated to the Selection Grade in Tamil Nadu. The names are: Mrs V Kalairasi, G Govindaraj, Dr N Venkatachalam and Dr R Nanthagopal, Hanish Chhabra, Ajay Yadav, G Laxmi Priya, S Jayandhi, Dr P Shankar, K Vivekanandan, A Gnanasekaran and T S Rajasekar.Bureaucracy News